Referanser

bilde2

Et utvalg av våre kunder

Kartverket

Utviklere fra JPro har bistått Kartverket med utvikling av flere systemer innen eiendom og tinglysing.

Matrikkelen holder kart, eiendoms, adresse og bygningsdata for alle eiendommer i Norge i en sentral database. JPro har vært med å utvikle og videreutvikle dette systemet, og har for tiden 2 konsulenter i oppdrag med videreutvikling.

Grunnboken er et realregister over tinglyste dokumenter vedrørende fast eiendom og borettslagsandeler. En konsulent fra JPro har hatt en ledende rolle i arbeidet med å konvertere data fra to separate databaser for fast eiendom og borettslagsandeler over til en ny, felles datamodell, og har hatt hovedansvaret for den nye datamodellen.

E-tinglysing er et nytt system som skal gjøre det mulig å sende inn dokumenter til Grunnboken elektronisk, med elektronisk signering og helautomatisk tinglysing. Systemet skal settes i produksjon i 2017. For tiden jobber 2 konsulenter fra JPro med utvikling av dette systemet, hvorav den ene konsulenten har rolle som utviklingsteamets fremste ekspert på fagområdet tinglysing. Antallet konsulenter vil bli trappet opp til 4 i løpet av 2016.

VPS Oslo Børs ASA

VPS leverer effektiv infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer. VPS har ca. 130 ansatte.

Et prosjekt for restrukturing av kodebasen til VPS hadde som mål å gjøre prosessen for å vedlikeholde Java-applikasjoner tryggere og mer strømlinjeformet. Vi restrukturerte Maven2-konfigurasjonen, etablerte rutiner og satte opp jobber i Hudson slik at produksjonssettingen nå er sterkt automatisert. Vi strukturerte også Spring-konfigurasjonen slik at vi fikk løst opp i avhengigheter og forenklet vedlikeholdet. VPS har rundt 20 store og små Java-applikasjoner som ble berørt av denne overhalingen. Disse kjører på JBoss i test og IBM Websphere i produksjon.

JPros utviklere har også nøkkelroller i det løpende vedlikeholdet av sentrale systemer i VPS.

Oppdragsverdi: ca. 8MNOK
Tidspunkt: 2009 – Løpende

Statens Pensjonskasse

Statens Pensjonskasse er etter Nav den største pensjonsaktøren i Norge med 1600 kunder, 960 000 medlemmer og rundt 17 milliarder kroner i årlige utbetalinger. Omfattende endringer i pensjonsregelverket skaper omfattende endringer i SPKs arbeidsprosesser og sentrale IT-systemer.

PERFORM, «Pensjon for fremtiden», ble startet i januar 2008 for å møte følgene av pensjonsreformen. Med en total kostnadsramme på 870 millioner kroner er PERFORM et av de største it- og endringsprosjektene i offentlig sektor.

Prosjektet omfatter blant annet innføring av ny teknisk plattform for samordningsdata og ny utbetalingsløsning for pensjoner. En av hovedutfordringene for prosjektet er at arbeidet utføres parallelt med at reglene for pensjon utarbeides. Det er derfor valgt å benytte en smidig utviklingsmetodikk kalt Scrum.

Det jobber over 100 konsulenter og SPK-ansatte på prosjektet som planlegges ferdigstilt i 2011.

JPro bidrar med støtte til Java systemutvikling, web service integrasjon, veiledning og arkitekturforbedringer.

Oppdragsverdi: 5 MNOK
Tidspunkt: 0209 – 0611

Nav

Nav er norges arbeids- og velferdsetat. Det er ansvarlig for utbetalinger av ca. 300 milliarder i året. Pensjonsprogrammet skal etablere ny systemløsning for iverksettelse av pensjonsreformen. Pensjonsprogrammet har bestått av over 300 konsulenter, samt flere hundre NAV-ansatte. NAV programmet består av flere faser og har en total kostnadsramme på 2,9 milliarder. Første fase var forprosjekt, andre fase var ny systemløsning og tredje fase er nye regler på eksisterende systemløsning. Fase 1 og 2 ble satt i produksjon på tid og budsjett. Fase 3 er under utvikling nå og vil bli satt i produksjon frem mot 01.05.2011.

Pensjonsprogrammet er et av Nord-Europas største integrasjonsprosjekt i forbindelse med opprettelsen av Nav og den forestående pensjonsreformen. Innføring av SOA og ESB i Nav. Ulike delsystemer ble koblet sammen ved hjelp av ESB teknologi fra IBM (WebSphere Process Server) og en SOA arkitektur som omfatter flere hundre tjenester.

JPro har bidratt med ekspertise på SOA, integrasjon, JEE arkitektur, Java systemutvikling, ytelsesforbedringer og støtte ved kritiske produksjonsproblemer til pensjonsprogrammet

Oppdragsverdi: 5 MNOK
Tidspunkt: 0106 – 1010

Color Line

NBI programmet i Color Line er på flere hundre millioner og bytter ut sentrale applikasjoner i Color Line. Blant annet kommer det på plass nytt Bookingsystem, nye websider, nye sider for kundeservice/salg, ny domenemodell, ny produkt-struktur, og diverse B2B integrasjoner.

Prosjektet er basert på SOA arkitektur og OpenESB. JPro har vært tungt involvert i prosjektet og har hatt 3 konsulenter i integrasjonsteamet på ca 10-12 personer. JPro har deltatt i prosjektet siden april 2008 og har hatt ansvaret for integrasjon knyttet til en rekke sentrale fagområder (bl.a. bonusprogram, CRM, skipssystemene og frakt). Vi har også hatt hovedansvar for implementering av og transformasjoner til/fra den felles domenemodellen.

Oppdragsverdi: 7 MNOK
Tidspunkt: 2008 – 2012

BBS/Nets

Ny faktureringsløsning: JPro har stått for arkitektur og implementasjon ifm omstrukturering av faktureringsløsningene til BBS/Nets. Arbeidet har bestått av utfasing av gamle integrasjoner mot legacy SAP faktureringsystem, innføring av ny fakturering domenemodell, innføring av audit-spor på tvers av arbeidsflyten, og flytting av initielt et tyvetalls forretningsapplikasjoner over på ny integrasjon. Integrasjon ble utført mot et antall samfunnskritiske applikasjoner.  Løsningen flytter tildels svært høye transaksjonsvolum fra applikasjoner med ekstreme SLA-krav. Integrasjonene er punkt-til-punkt med støtte for forskjellige overføringsmekanismer. JPro har siden overført all forvaltning og videreutvikling av systemene til BBS/Nets-ansatte. Scrum ble benyttet som prosjektmetodikk i dette prosjektet.

Oppdragsverdi: ca. 5 MNOK
Tidspunkt: 2005 – 2007

Telenor

WIN – Web i Norge. Telenors satsing for å slå sammen alle sine kundeportaler til én portal. Løsningen gikk ut på å utvikle et nytt web GUI med innhold fra alle de forskjellige eksisterende portalene. Integrasjon mot disse ble gjennomført ved å benytte en SOA arkitektur implementert ved hjelp av BEA Aqualogic. Dette er en service bus (ESB) som tilgjengliggjør de ulike tjenestene for web GUI. ESB-tjenestene er igjen satt sammen av tjenester (webservice, RMI, database etc) fra de underliggende randsystemene i Telenor. JPro arbeidet hovedsaklig med tjenester i COS, som er mellomvaresystemet for Telenor mobil, samt integrasjon mot disse ved hjelp av ESB-en. Scrum ble benyttet som utviklingsmetodikk i dette prosjektet.

Oppdragsverdi: ca. 2 MNOK
Tidspunkt: 2007 – 2008